Podstawowe pojęcia w Excelu

Problem:

Nie wiesz co oznaczają niektóre pojęcia stosowane podczas korzystania z programu Excel?

Rozwiązanie:

 

Skorzystaj z poniższej listy pojęć (niektóre pojęcia odnoszą się tylko do Excela 2003 i jego niższych wersji). Jeżeli jakieś pojęcie nie zostało uwzględnione poniżej – prześlij je do mnie poprzez formularz.

 

 

Przejdź do pojęć na literę:

A B C D E F G H I K L M N O P R S Ś T U W Z Ź

 

A


adres

Ścieżka do obiektu, dokumentu, pliku, strony lub innego miejsca docelowego. Adres może być ścieżką URL (adresem sieci Web) albo ścieżką UNC (adresem sieciowym) i może również wskazywać określoną lokalizację w pliku, taką jak zakładka w programie Word lub zakres komórek w programie Excel.

adres bazowy

Ścieżka względna, której program Excel używa jako adresu docelowego, gdy użytkownik wstawia hiperłącze. Może to być adres internetowy (URL), ścieżka do folderu na dysku twardym lub ścieżka do folderu w sieci.

aktywny arkusz

Arkusz skoroszytu, w którym użytkownik obecnie pracuje. Nazwa na karcie arkusza aktywnego jest pogrubiona.

alternatywny folder startowy

Folder dodatkowy (w stosunku do folderu XLStart), zawierający skoroszyty lub inne pliki, które mają być otwierane automatycznie podczas uruchamiania programu Excel, i szablony, które mają być dostępne przy tworzeniu nowych skoroszytów.

alternatywny folder startowy

Folder dodatkowy (w stosunku do folderu XLStart), zawierający skoroszyty lub inne pliki, które mają być otwierane automatycznie podczas uruchamiania programu Excel, i szablony, które mają być dostępne przy tworzeniu nowych skoroszytów.

analiza regresji

Forma analizy statystycznej używana do prognozowania. Analiza regresji szacuje relację między zmiennymi w taki sposób, że wartość danej zmiennej można przewidzieć na podstawie jednej lub kilku innych zmiennych.

analiza symulacji

Proces zmieniania wartości w komórkach w celu sprawdzenia, jak te zmiany wpłyną na wyniki formuł w arkuszu. Na przykład zmienianie stopy procentowej w tabeli amortyzacji w celu określenia kwoty płatności.

argument

Wartość używana w funkcji do wykonywania operacji lub obliczeń. Typ argumentu używanego w funkcji jest specyficzny dla tej funkcji. Do typowych argumentów używanych w funkcjach należą liczby, tekst, odwołania do komórek i nazwy.

arkusz

Podstawowy dokument programu Excel używany do przechowywania danych i pracy nad nimi. Jest też nazywany arkuszem kalkulacyjnym. Arkusz składa się z komórek zorganizowanych w kolumny oraz wiersze i zawsze jest przechowywany w skoroszycie.

arkusz historii

Oddzielny arkusz, w którym jest wyświetlana lista śledzonych zmian wprowadzonych w skoroszycie udostępnionym wraz z informacjami o tym, kto, kiedy i gdzie wprowadził zmiany, jakie dane zostały usunięte lub zamienione i jak zostały rozwiązane konflikty.

arkusz wykresu

Arkusz w skoroszycie, który zawiera tylko wykres. Arkusz wykresu jest wygodny, jeśli użytkownik chce wyświetlać wykres lub raport wykresu przestawnego oddzielnie od danych arkusza albo raportu tabeli przestawnej.

autoformatowanie

Wbudowana kolekcja formatów komórki, takich jak rozmiar czcionki, desenie i wyrównanie, którą można zastosować do zakresu danych. Program Excel określa poziomy podsumowania oraz szczegółów w wybranym zakresie i odpowiednio stosuje formaty.

do góry

B


baza danych

Kolekcja danych związanych z określonym tematem lub celem. W obrębie bazy danych informacje o konkretnej jednostce, na przykład informacje na temat pracownika lub zamówienia, są umieszczane w tabelach, rekordach i polach.

do góry

C


czcionka standardowa

Domyślna czcionka tekstu w arkuszach. Czcionka standardowa określa czcionkę domyślną stylu komórki Normalny.

do góry

D


dane konspektu

Dane, które są zawarte w konspekcie arkusza. Dane konspektu obejmują wiersze lub kolumny zarówno podsumowań, jak i szczegółów konspektu.

dane podsumowania

W przypadku automatycznych sum częściowych i konspektów arkusza są to wszystkie wiersze lub kolumny, które podsumowują dane szczegółowe. Dane podsumowania zazwyczaj sąsiadują z danymi szczegółowymi i znajdują się pod nimi.

dane szczegółowe

W przypadku automatycznych sum częściowych i konspektów arkuszy są to wiersze lub kolumny, które są podsumowywane w danych podsumowania. Dane szczegółowe zazwyczaj sąsiadują z danymi podsumowania i znajdują się nad nimi lub po ich lewej stronie.

dane tabeli przestawnej

Dane podsumowania w raporcie tabeli przestawnej obliczane na podstawie pól danych listy lub tabeli źródłowej.

dane zewnętrzne

Dane przechowywane w bazie danych, takiej jak baza danych programu Access, dBASE lub SQL Server, która jest niezależna od programu Query oraz programu, z którego uruchomiono program Query.

dane zewnętrzne

Dane, które są przechowywane poza programem Excel. Przykładami są bazy danych utworzone w programie Access, dBASE, SQL Server lub na serwerze sieci Web.

dane źródłowe

Lista lub tabela, która jest używana do utworzenia raportu tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego. Dane źródłowe mogą pochodzić z tabeli lub zakresu programu Excel, zewnętrznej bazy danych lub modułu albo innego raportu tabeli przestawnej.

dane źródłowe inne niż OLAP

Dane źródłowe raportu tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, które pochodzą ze źródła innego niż baza danych OLAP. Źródła te obejmują relacyjne bazy danych, tabele w arkuszach programu Excel i bazy danych w postaci plików tekstowych.

dodatek programu Excel

Składniki, które można zainstalować na komputerze, aby dodać polecenia i funkcje do programu Excel. Te programy dodatków są opracowane specjalnie dla programu Excel. Inne programy dodatków, które są dostępne dla programu Excel lub pakietu Office, to dodatki COM (Component Object Model).

domyślny skoroszyt startowy

Nowy, niezapisany skoroszyt wyświetlany po uruchomieniu programu Excel. Domyślny skoroszyt startowy jest wyświetlany tylko w przypadku, gdy w folderze XLStart nie umieszczono innych skoroszytów.

dostawca OLAP

Zestaw oprogramowania, które zapewnia dostęp do określonego typu bazy danych OLAP. Oprogramowanie to może obejmować sterownik źródła danych i inne oprogramowanie klienckie niezbędne do nawiązywania połączenia z bazą danych.

do góry

E


element

Podkategoria pola w raportach tabeli przestawnej i wykresu przestawnego. Na przykład pole „Miesiąc” mogłoby mieć elementy „Styczeń”, „Luty” itd.

element obliczeniowy

Element w polu tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, który używa formuły utworzonej przez użytkownika. Elementy obliczeniowe mogą przeprowadzać obliczenia przy użyciu zawartości innych elementów w obrębie tego samego pola raportu tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego.

etykieta danych

Etykieta zawierająca dodatkowe informacje o znaczniku danych, który reprezentuje pojedynczy punkt danych lub wartość pochodzącą z komórki arkusza danych.

etykieta linii trendu

Opcjonalny tekst linii trendu obejmujący równanie regresji lub wartość R-kwadrat albo jedno i drugie. Etykietę linii trendu można formatować i przenosić, ale nie można zmieniać jej rozmiaru.

etykieta wiersza

Pole przypisane do orientacji wiersza w raporcie tabeli przestawnej.

do góry

F


filtr

Służy do wyświetlania tylko tych wierszy na liście, które spełniają warunki określone przez użytkownika. Użytkownik może użyć polecenia Autofiltr, aby wyświetlić wiersze, które odpowiadają jednej albo wielu określonym wartościom, wartościom obliczeniowym lub warunkom.

filtr raportu

Pole służące do filtrowania podzestawu danych w raporcie tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego na jednej stronie na potrzeby układu i analizy. Można wyświetlać podsumowanie wszystkich elementów w filtrze raportu albo tylko jeden element na raz (dane wszystkich innych elementów są wtedy odfiltrowywane).

formant programu Microsoft Excel

Macierzysty formant programu Excel inny niż formant ActiveX.

format warunkowy

Format, taki jak cieniowanie komórki lub kolor czcionki, który jest automatycznie stosowany do komórek w programie Excel, jeśli jest spełniony określony warunek.

formuła

Sekwencja wartości, odwołań do komórek, nazw, funkcji lub operatorów w komórce, które razem dają nową wartość. Formuła zawsze rozpoczyna się od znaku równości (=).

formuła tablicowa

Formuła, która przeprowadza wiele obliczeń na jednym lub wielu zestawach wartości, a następnie zwraca jeden lub wiele wyników. Formuły tablicowe są ujęte w nawiasy klamrowe { } i są wprowadzane przez naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+ENTER.

formularz danych

Okno dialogowe, w którym jest wyświetlany jeden pełny rekord na raz. Formularzy danych można używać do dodawania, modyfikowania, lokalizowania i usuwania rekordów.

funkcja (program Microsoft Query)

Wyrażenie, które zwraca wartość na podstawie wyników obliczeń. Program Query zakłada, że źródła danych obsługują funkcje Średnia, Zlicz, Maksimum, Minimum i Suma. Niektóre źródła danych mogą nie obsługiwać wszystkich tych funkcji lub mogą obsługiwać dodatkowe funkcje.

funkcja (program Office Excel)

Wstępnie napisana formuła, która pobiera wartość lub wartości, przeprowadza operację i zwraca wartość lub wartości. Funkcje upraszczają i skracają formuły używane w arkuszu, szczególnie te, które przeprowadzają długie lub złożone obliczenia.

funkcja podsumowania

Typ obliczeń, który łączy dane źródłowe w raporcie tabeli przestawnej lub tabeli konsolidacji albo pojawia się, gdy użytkownik wstawia automatyczne sumy częściowe do listy lub bazy danych. Funkcjami podsumowania są na przykład funkcje Suma, Zlicz i Średnia.

do góry

G


grupa

W konspekcie lub raporcie tabeli przestawnej jest to jeden lub więcej wierszy albo kolumn szczegółów, do których odnosi się sąsiednia kolumna lub wiersz podsumowania.

do góry

H


hasło

Służy do ochrony arkusza lub skoroszytu. W przypadku ochrony hasłem arkusza lub skoroszytu należy koniecznie zapamiętać to hasło. Bez niego anulowanie ochrony skoroszytu lub arkusza jest niemożliwe. Należy zawsze używać silnych haseł, w których występują wielkie i małe litery, cyfry oraz symbole. W słabych hasłach nie występują połączenia tych elementów. Silne hasło: Y6dh!et5. Słabe hasło: Dom27. Należy używać silnego hasła, które można zapamiętać, w celu unikania potrzeby zapisywania go.

historia zmian

W przypadku skoroszytu udostępnionego są to przechowywane informacje o zmianach dokonanych w trakcie przeszłych sesji edytowania. Obejmują one informacje o tym, kto i kiedy wprowadził każdą ze zmian oraz jakie dane zostały zmienione.

do góry

I


identyfikator

Nazwa pola używana w wyrażeniu. Na przykład „Wielkość zamówienia” jest identyfikatorem (nazwą) pola, które zawiera wielkości zamówień. Zamiast identyfikatora można użyć wyrażenia (na przykład Cena*Ilość).

indeks

Składnik bazy danych, który przyspiesza wyszukiwanie danych. Gdy tabela ma indeks, dane tabeli można znajdować przez wyszukiwanie w indeksie.

Internet Explorer

Przeglądarka sieci Web, która interpretuje pliki HTML, formatuje je do postaci stron sieci Web i wyświetla użytkownikowi. Program Internet Explorer można pobrać z witryny firmy Microsoft w sieci Web pod adresem http://www.microsoft.com.

Iteracja

Obliczenie w arkuszu powtarzane aż do spełnienia określonego warunku numerycznego.

do góry

K


kanał kwerendy

Kanał kwerendy jest używany w konwersacji DDE między aplikacją docelową a określoną kwerendą (na przykład Kwerenda1) w programie Query. Aby korzystać z kanału kwerendy, trzeba najpierw otworzyć okno kwerendy za pomocą z kanału systemowego.

kanał systemowy

Używany w konwersacji DDE między aplikacjami do pobierania informacji o systemie, takich jak bieżące połączenia, otwarte kwerendy i stan aplikacji docelowej.

klucz podstawowy

Jedno lub większa liczba pól, które jednoznacznie identyfikują każdy rekord w tabeli. Podobnie jak tablica rejestracyjna identyfikuje samochód, klucz podstawowy jednoznacznie identyfikuje rekord.

klucze legendy

Symbole w legendach pokazujące desenie i kolory przypisane seriom danych (lub kategoriom) na wykresie. Klucze legendy są widoczne po lewej stronie wpisów legendy. Sformatowanie klucza legendy powoduje również sformatowanie skojarzonego z nim znacznika danych.

kolejność sortowania

Sposób porządkowania danych na podstawie wartości lub typu danych. Dane można sortować alfabetycznie, numerycznie lub według dat. Kolejność sortowania może być rosnąca (od 1 do 9, od A do Z) lub malejąca (od 9 do 1, od Z do A).

kolumna obliczeniowa

W tabeli programu Excel w kolumnie obliczeniowej jest używana pojedyncza formuła, która jest dostosowywana dla każdego wiersza. Taka kolumna automatycznie wydłuża się o dodatkowe wiersze, dzięki czemu formuła jest natychmiast stosowana także i w tych wierszach.

komórka aktywna

Wybrana komórka, w której są wprowadzane dane, gdy użytkownik zaczyna je wpisywać. W danym momencie tylko jedna komórka może być aktywna. Komórka aktywna ma pogrubione obramowanie.

komórka scalona

Pojedyncza komórka utworzona przez połączenie dwóch lub większej liczby wybranych komórek. Odwołaniem do komórki scalonej jest lewa górna komórka w pierwotnie zaznaczonym zakresie.

komórka wejściowa

Komórka, w której jest podstawiana każda wartość wejściowa z tabeli danych. Komórką wejściową może być dowolna komórka w arkuszu. Chociaż komórka wejściowa nie musi być częścią tabeli danych, formuły w tabelach danych muszą odwoływać się do komórki wejściowej.

komórka zamapowana jednokrotnie

Komórka, którą połączono z niepowtarzającym się elementem na mapie XML.

komórki zależne

Komórki zawierające formuły, które odwołują się do innych komórek. Jeśli na przykład komórka D10 zawiera formułę =B5, komórka D10 jest zależna od komórki B5.

konspekt

Dane arkusza, w których wiersze lub kolumny danych szczegółowych są tak pogrupowane, aby można było tworzyć raporty podsumowujące. Konspekt może podsumowywać cały arkusz lub jego wybrany fragment.

konwersacja DDE

Interakcja między dwiema aplikacjami, które komunikują się ze sobą i wymieniają dane, korzystając ze specjalnych funkcji i kodu nazywanych dynamiczną wymianą danych (DDE, Dynamic Data Exchange).

kryteria

Warunki określane w celu ograniczenia rekordów uwzględnianych w zestawie wyników kwerendy. Na przykład następujące kryterium powoduje wybranie rekordów, dla których wartość pola „Wielkość zamówienia” jest większa niż 30 000: Wielkość zamówienia > 30000.

kryteria porównania

Zestaw warunków wyszukiwania danych. Kryteria porównania mogą tworzyć ciąg znaków, do którego mają pasować wyniki, na przykład „Northwind Traders”, lub wyrażenie, na przykład „>300”.

kwerenda

W programie Query lub Access jest to sposób znajdowania rekordów stanowiących odpowiedź na określone pytanie dotyczące danych przechowywanych w bazie danych.

kwerenda parametryczna

Typ kwerendy, która po uruchomieniu monituje o podanie wartości (kryteriów), na podstawie których mają zostać wybrane rekordy do zestawu wyników, dzięki czemu ta sama kwerenda może być używana do pobierania różnych zestawów wyników.

kwerenda w sieci Web

Kwerenda, która pobiera dane przechowywane w intranecie lub w Internecie.

do góry

L


legenda

Pole, w którym są objaśnione desenie i kolory przypisane poszczególnym seriom danych lub kategoriom na wykresie.

linia sprzężenia

Linia w programie Query, która łączy ze sobą pola dwóch tabel i pokazuje, jak są powiązane dane. Typ sprzężenia wskazuje, które rekordy są wybierane do zestawu wyników kwerendy.

linia trendu

Graficzne przedstawienie trendu serii danych, na przykład linia wznosząca się, która reprezentuje wzrastającą wartość sprzedaży w okresie kilku miesięcy. Linie trendu są używane do prognozowania, zwanego również analizą regresji.

linie maks-min

Linie na wykresach 2-W, które rozciągają się od najwyższej do najniższej wartości w każdej kategorii. Linie maks-min są często używane na wykresach giełdowych.

linie rzutu

Linie na wykresach liniowych i warstwowych prowadzone od punktów danych do osi kategorii (x). Na wykresach warstwowych wyraźnie pokazują, gdzie kończy się jeden, a zaczyna następny znacznik danych.

linie serii

Na skumulowanych wykresach słupkowych i kolumnowych 2-W są to linie łączące znaczniki danych w każdej serii danych, które są używane w celu podkreślenia różnic miar między seriami.

linie siatki na wykresach

Linie, które można dodawać do wykresu, aby ułatwić przeglądanie i ocenę danych. Linie siatki rozciągają się od znaczników osi i przechodzą przez obszar kreślenia.

lista tabeli przestawnej

Składnik sieci Web pakietu Microsoft Office, który umożliwia tworzenie struktury podobnej do raportu tabeli przestawnej programu Excel. Użytkownicy mogą wyświetlać listę tabeli przestawnej w przeglądarce sieci Web i zmieniać jej układ w sposób podobny, jak w przypadku raportu tabeli przestawnej programu Excel.

do góry

M


macierz

Prostokątna tablica wartości lub zakres komórek, który jest połączony z innymi tablicami lub zakresami, dając wiele sum lub iloczynów. W programie Excel istnieją wstępnie zdefiniowane funkcje macierzy, które mogą obliczać sumy i iloczyny.

do góry

N


nagłówek kolumny

Zacieniowany obszar u góry każdej kolumny okienka danych, który zawiera nazwę pola.

nagłówek kolumny

Oznaczony literą lub liczbą szary obszar u góry każdej kolumny. Klikając nagłówek kolumny, można zaznaczyć całą kolumnę. Aby zwiększyć lub zmniejszyć szerokość kolumny, można przeciągnąć linię z prawej strony nagłówka kolumny.

nagłówek wiersza

Numerowany, szary obszar po lewej stronie każdego wiersza. Klikając nagłówek wiersza, można zaznaczyć cały wiersz. Aby zwiększyć lub zmniejszyć wysokość wiersza, można przeciągnąć linię poniżej nagłówka wiersza.

nazwa

Wyraz lub ciąg znaków, który reprezentuje komórkę, zakres komórek, formułę lub wartość stałą. W przypadku zakresów o złożonych odwołaniach należy używać łatwych do zrozumienia nazw, na przykład zakresowi Sprzedaż!C20:C30 można nadać nazwę: Produkty.

do góry

O


ObjectLink

Format danych OLE, który opisuje obiekt połączony, identyfikując klasę, nazwę dokumentu i nazwę obiektu. Każdy z tych elementów danych jest ciągiem znaków zakończonym wartością zerową.

obliczenia niestandardowe

Metoda podsumowywania wartości w obszarze danych raportu tabeli przestawnej przy użyciu wartości z innych komórek w obszarze danych. Aby utworzyć obliczenia niestandardowe, należy dla pola danych użyć listy Pokaż dane jako w oknie dialogowym Pole tabeli przestawnej.

obramowanie ruchome

Animowane obramowanie pojawiające się wokół wyciętego lub skopiowanego zakresu arkusza. Aby anulować obramowanie ruchome, należy nacisnąć klawisz ESC.

obszar bieżący

Blok wypełnionych komórek, który obejmuje obecnie zaznaczoną komórkę lub komórki. Obszar ten rozciąga się we wszystkich kierunkach aż do pierwszego pustego wiersza lub kolumny.

obszar danych

Zakres komórek, który zawiera dane i który jest otoczony pustymi komórkami lub obramowaniem arkusza danych.

obszar docelowy

Zakres komórek wybrany przez użytkownika do przechowywania podsumowanych danych w konsolidacji. Obszar docelowy może znajdować się w tym samym arkuszu co dane źródłowe lub w innym arkuszu. Arkusz może zawierać tylko jedną konsolidację.

obszar kopiowania

Komórki kopiowane w celu wklejenia danych w nowym miejscu. Wokół skopiowanych komórek jest wyświetlane ruchome obramowanie wskazujące, że te komórki zostały skopiowane.

obszar kreślenia

Na wykresie 2-W obszar ograniczony osiami i zawierający wszystkie serie danych. Na wykresie 3-W obszar ograniczony osiami i zawierający serie danych, nazwy kategorii, etykiety znaczników osi oraz tytuły osi.

obszar przestawny

Obszar arkusza, do którego użytkownik przeciąga pola tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, aby zmienić układ raportu. W nowym raporcie obszar przestawny w arkuszu ma niebieskie, kreskowane obramowanie.

obszar wartości

Część raportu tabeli przestawnej zawierająca dane podsumowania. Wartości w każdej komórce obszaru wartości reprezentują podsumowanie danych z rekordów lub wierszy źródłowych.

obszar wklejania

Miejsce docelowe danych, które zostały wycięte lub skopiowane przy użyciu Schowka pakietu Office.

obszar wydruku

Jeden lub większa liczba zakresów komórek wyznaczonych przez użytkownika do wydrukowania, gdy nie chce on drukować całego arkusza. Jeśli w arkuszu określono obszar wydruku, jest drukowany tylko ten obszar.

obszar wykresu

Cały wykres i wszystkie jego elementy.

obszary źródłowe

Zakresy komórek, które użytkownik konsoliduje w określonym przez siebie obszarze docelowym. Obszary źródłowe mogą znajdować się w dowolnym arkuszu w skoroszycie, w innych otwartych lub zamkniętych skoroszytach albo w arkuszach programu Lotus 1-2-3.

ochrona

Określanie ustawień arkusza lub skoroszytu uniemożliwiających użytkownikom wyświetlanie albo uzyskiwanie dostępu do określonych elementów arkusza lub skoroszytu.

odświeżanie (raport tabeli przestawnej)

Aktualizowanie zawartości raportu tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego w celu odzwierciedlenia zmian w danych źródłowych. Jeśli raport jest oparty na danych zewnętrznych, odświeżenie powoduje uruchomienie kwerendy źródłowej, która pobiera nowe lub zmienione dane.

odświeżanie (zakres danych zewnętrznych)

Aktualizowanie danych ze źródła zewnętrznego. Za każdym razem, gdy dane zostają odświeżone, jest widoczna najnowsza wersja informacji zawartych w bazie danych, w tym wszelkie wprowadzone zmiany danych.

odwołanie 3-W

Odwołanie do zakresu obejmującego dwa lub większą liczbę arkuszy w skoroszycie.

odwołanie do komórki

Zestaw współrzędnych komórki w arkuszu. Na przykład odwołaniem do komórki, która znajduje się na przecięciu kolumny B i wiersza 3, jest B3.

odwołanie względne

Adres komórki w formule oparty na względnym położeniu komórki, która zawiera formułę, i komórki, do której następuje odwołanie. Gdy formuła zostaje skopiowana, odwołanie jest automatycznie dopasowywane. Odwołanie względne ma postać A1.

odwołanie zdalne

Odwołanie do danych przechowywanych w dokumencie z innego programu.

odwołanie zewnętrzne

Odwołanie do komórki lub zakresu arkusza w innym skoroszycie programu Excel albo odwołanie do nazwy zdefiniowanej w innym skoroszycie.

ograniczenia

Ograniczenia nałożone na problem programu Solver. Użytkownik może zastosować ograniczenia do komórek dostosowywanych, komórki docelowej i innych komórek, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z komórką docelową.

okienko danych

Obszar okna, w którym jest wyświetlany zestaw wyników kwerendy.

okienko kryteriów

Obszar okna, w którym są wyświetlane kryteria używane do ograniczenia rekordów uwzględnianych w zestawie wyników kwerendy.

okienko tabel

Obszar okna programu Query, w którym są wyświetlane tabele w kwerendzie. W każdej tabeli są wyświetlane pola, z których można pobierać dane.

OLAP

Technologia bazy danych, która została zoptymalizowana pod kątem tworzenia kwerend i raportów zamiast przetwarzania transakcji. Dane OLAP są zorganizowane hierarchicznie i przechowywane w modułach, a nie w tabelach.

operand

Element po jednej lub drugiej stronie operatora w formule. W programie Excel operandami mogą być wartości, odwołania do komórek, nazwy, etykiety i funkcje.

operator

Znak lub symbol, który określa typ obliczenia, które ma być przeprowadzane w wyrażeniu. Wyróżnia się operatory matematyczne, porównania, logiczne i odwołania.

operator porównania

Znak używany w kryteriach porównania do porównywania dwóch wartości. Sześć standardowych operatorów porównania to: = (równe), > (większe niż), < (mniejsze niż), >= (większe lub równe),(różne).

Linia ograniczająca obszar kreślenia wykresu, na której są zaznaczone jednostki miary. Oś y jest zazwyczaj osią pionową i zawiera dane. Oś x jest zazwyczaj osią poziomą i zawiera kategorie.

oś kategorii

Oś wykresu przedstawiająca kategorie poszczególnych punktów danych. Mogą się na niej znajdować dowolne wartości tekstowe, takie jak Kwartał1, Kwartał2 i Kwartał3. Nie ma możliwości wyświetlania na tej osi przeskalowanych wartości numerycznych.

oś serii

Oś wykresu obrazująca głębię na wykresie 3-W. Znajdują się na niej nazwy serii, które mają postać dowolnych wartości tekstowych. Nie ma możliwości wyświetlania na tej osi przeskalowanych wartości numerycznych.

oś wartości

Oś wykresu, na której znajdują się przeskalowane wartości numeryczne.

OwnerLink

Format danych OLE, który opisuje obiekt osadzony, identyfikując klasę, nazwę dokumentu i nazwę obiektu. Każdy z tych elementów danych jest ciągiem znaków zakończonym wartością zerową.

do góry

P


paleta formuły

Narzędzie, które pomaga w tworzeniu i edytowaniu formuły, a ponadto dostarcza informacji na temat funkcji i ich argumentów.

parametr

W programie Excel można dodawać, zmieniać i usuwać parametry w celu określenia komórek, które podlegają edycji w dostępnym do przeglądu arkuszu danych usług programu Excel. Po zapisaniu skoroszytu zmiany są automatycznie odzwierciedlane na serwerze.

pasek formuły

Pasek u góry okna programu Excel, który służy do wprowadzania i edytowania wartości oraz formuł w komórkach i na wykresach. Jest w nim wyświetlana wartość stała lub formuła przechowywana w komórce aktywnej.

plik modułu trybu offline

Plik, który użytkownik tworzy na dysku twardym lub w udziale sieciowym w celu przechowywania danych źródłowych OLAP dla raportu tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego. Pliki modułów trybu offline pozwalają na kontynuowanie pracy bez połączenia z serwerem OLAP.

plik obszaru roboczego

Plik, w którym są zapisywane informacje o wyświetlaniu otwartych skoroszytów, dzięki czemu można później wznowić pracę z tymi samymi rozmiarami okien, obszarami wydruku, powiększeniem i ustawieniami ekranu. Plik obszaru roboczego nie zawiera samych skoroszytów.

podgląd podziału stron

Widok arkusza, w którym są wyświetlane obszary do wydrukowania oraz położenie podziałów stron. Obszar do wydrukowania jest wyświetlany w kolorze białym, automatyczne podziały stron są widoczne jako linie przerywane, a ręczne podziały stron jako linie ciągłe.

podział strony

Separator, który dzieli arkusz na osobne strony do wydrukowania. Program Excel wstawia automatyczne podziały stron na podstawie rozmiaru papieru, ustawień marginesów, opcji skalowania oraz położeń wszelkich ręcznych podziałów strony wstawionych przez użytkownika.

pola właściwości

Niezależne atrybuty skojarzone z elementami (lub elementami członkowskimi) w module OLAP. Jeśli na przykład elementy „miasto” mają właściwości „wielkość” i „populacja” przechowywane w module serwera, w raporcie tabeli przestawnej może być wyświetlana wielkość i liczba mieszkańców każdego miasta.

pole (baza danych)

Kategoria informacji, takich jak nazwisko lub wielkość zamówienia, przechowywanych w tabeli. Gdy w programie Query w okienku danych jest wyświetlany zestaw wyników, pole jest reprezentowane przez kolumnę.

pole (raport tabeli przestawnej)

W raporcie tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego jest to kategoria danych, które są pobierane z pola w danych źródłowych. Raporty tabeli przestawnej mają pola wiersza, kolumny, strony i danych. Raporty wykresu przestawnego mają pola serii, kategorii, strony i danych.

pole kategorii

Pole wyświetlane w obszarze kategorii raportu wykresu przestawnego. Elementy w polu kategorii są widoczne jako etykiety na osi kategorii.

pole kategorii wykresu przestawnego

Pole przypisane do osi kategorii w raporcie wykresu przestawnego. Na wykresie kategorie są zazwyczaj widoczne na osi x (osi poziomej) wykresu.

pole kolumny

Pole przypisane do orientacji kolumny w raporcie tabeli przestawnej. Elementy skojarzone z polem kolumny są wyświetlane jako etykiety kolumn.

pole listy rozwijanej

Formant w menu, na pasku narzędzi lub w oknie dialogowym, w którym po kliknięciu znajdującej się obok niego małej strzałki jest wyświetlana lista opcji.

pole Nazwa

Pole na lewym końcu paska formuły, które identyfikuje zaznaczoną komórkę, element wykresu lub obiekt rysunkowy. Aby nadać nazwę komórce lub zakresowi, należy wpisać nazwę w polu Nazwa i nacisnąć klawisz ENTER. Aby przejść do nazwanej komórki i wybrać ją, należy kliknąć jej nazwę w polu Nazwa.

pole obliczeniowe (baza danych)

Pole w zestawie wyników kwerendy, w którym jest wyświetlany wynik wyrażenia, a nie dane z bazy danych.

pole obliczeniowe (raport tabeli przestawnej)

Pole w raporcie tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego, które używa formuły utworzonej przez użytkownika. Pola obliczeniowe mogą przeprowadzać obliczenia przy użyciu zawartości innych pól w raporcie tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego.

pole serii

Pole wyświetlane w obszarze serii w raporcie wykresu przestawnego. Elementy pola serii tworzą legendę i określają nazwy poszczególnych serii danych.

pole serii wykresu przestawnego

Pole przypisane do osi serii w raporcie wykresu przestawnego. Na wykresie serie są reprezentowane w legendzie.

pole tekstowe

Prostokątny obiekt w arkuszu lub na wykresie, w którym można wpisać tekst.

pole wartości

Pole źródłowej listy, tabeli lub bazy danych zawierające dane, które są podsumowywane w raporcie tabeli przestawnej albo wykresu przestawnego. Pole wartości zwykle zawiera dane liczbowe, takie jak dane statystyczne czy dane dotyczące sprzedaży.

Pomoc do języka Microsoft Visual Basic

Aby uzyskać Pomoc dotyczącą języka Visual Basic, w programie Excel na karcie Deweloper w grupie Kod należy kliknąć przycisk Visual Basic, a następnie w menu Pomoc kliknąć polecenie Microsoft Visual Basic — Pomoc.

poprzedniki

Komórki, do których odwołuje się formuła w innej komórce. Jeśli na przykład komórka D10 zawiera formułę =B5, komórka B5 jest poprzednikiem komórki D10.

projekt kwerendy

Wszystkie elementy zawarte w oknie programu Query, takie jak tabele, kryteria, kolejność pól itd. Projekt określa również, czy jest włączona autokwerenda i czy użytkownik może edytować dane źródłowe.

przecięcie niejawne

Odwołanie do zakresu komórek zamiast do pojedynczej komórki, które jest obliczane w taki sam sposób, jak odwołanie do pojedynczej komórki. Jeśli komórka C10 zawiera formułę =B5:B15*5, program Excel mnoży wartość w komórce B10 przez 5, ponieważ komórki B10 i C10 są w tym samym wierszu.

punkt

Jednostka miary równa 1/72 cala.

punkty danych

Pojedyncze wartości wykreślone na wykresie. Powiązane punkty danych tworzą serię danych. Punkty danych są reprezentowane przez słupki, kolumny, linie, wycinki koła, punkty i inne kształty. Kształty te są nazywane znacznikami danych.

do góry

R


raport tabeli przestawnej

Interakcyjny, krzyżowy raport programu Excel, który podsumowuje i analizuje dane, takie jak rekordy bazy danych, z różnych źródeł, w tym również źródeł spoza programu Excel.

raport wykresu przestawnego

Wykres umożliwiający interakcyjną analizę danych, podobnie jak raport tabeli przestawnej. Można zmieniać widoki danych, wyświetlać różne poziomy szczegółów lub zmieniać układ danych, przeciągając pola i pokazując albo ukrywając elementy w polach.

rekord

Kolekcja informacji o określonej osobie, miejscu, zdarzeniu lub rzeczy. Gdy w programie Query w okienku danych jest wyświetlany zestaw wyników, rekord jest reprezentowany przez wiersz.

R-kwadrat, wartość

Wartość z zakresu od 0 do 1, która wskazuje, jak bliskie rzeczywistym wartościom danych są wartości szacowane dla linii trendu. Linia trendu jest najbardziej wiarygodna, gdy wartość R-kwadrat jest równa lub bliska 1. Wartość ta jest też nazywana współczynnikiem determinacji.

do góry

S


scenariusz

Nazwany zestaw wartości wejściowych, które można podstawiać w modelu arkusza.

Scroll Lock

Gdy funkcja Scroll Lock jest włączona, klawisze strzałek przewijają aktywny arkusz, zamiast uaktywniać inną komórkę. Aby wyłączyć lub włączyć tę funkcję, należy nacisnąć klawisz SCROLL LOCK.

sekcja

Dowolna kombinacja arkusza, widoku i scenariusza, którą użytkownik wybiera, tworząc raport. Raport może zawierać kilka sekcji.

seria danych

Powiązane punkty danych kreślone na wykresie, które pochodzą z wierszy lub kolumn arkusza danych. Każda seria danych na wykresie ma unikatowy kolor lub deseń. Na wykresie można wykreślić jedną lub więcej serii danych. Wykresy kołowe mają tylko jedną serię danych.

sieć World Wide Web

System nawigowania w Internecie lub w kolekcji skoroszytów oraz innych dokumentów pakietu Office połączonych przez hiperłącza i znajdujących się w udziale sieciowym, intranecie firmy lub Internecie. Gdy jest używana przeglądarka sieci Web, ta sieć jest widoczna jako kolekcja tekstu, obrazów, dźwięków i filmów cyfrowych.

skojarzony raport tabeli przestawnej

Raport tabeli przestawnej, który jest źródłem danych dla raportu wykresu przestawnego. Jest on tworzony automatycznie, gdy użytkownik tworzy nowy raport wykresu przestawnego. Jeśli układ któregokolwiek z tych raportów zostaje zmieniony, układ drugiego również ulega zmianie.

skoroszyt udostępniony

Skoroszyt skonfigurowany w taki sposób, aby umożliwić wielu użytkownikom sieci jednoczesne wyświetlanie go i wprowadzanie w nim zmian. Każdy użytkownik, który zapisuje skoroszyt, widzi zmiany wprowadzone przez innych użytkowników.

słupki błędów

Słupki błędów — używane zazwyczaj w przypadku danych statystycznych i naukowych — pokazują potencjalny błąd lub stopień niepewności związany z każdym znacznikiem danych w serii.

słupki wzrost-spadek

Na wykresach liniowych z wieloma seriami danych są to słupki, które wskazują różnicę między punktami danych pierwszej i ostatniej serii.

sprawdzanie poprawności danych

Funkcja programu Excel używana do definiowania ograniczeń dotyczących tego, które dane mogą lub powinny być wprowadzane do komórki, oraz do wyświetlania komunikatów monitujących użytkownika o skorygowanie niepoprawnych wpisów i powiadamiania go o niepoprawnych wpisach.

sprzężenie

Połączenie między wieloma tabelami, w którym pasujące do siebie rekordy z pokrewnych pól są łączone i pokazywane jako jeden rekord. W zależności od typu sprzężenia rekordy, które do siebie nie pasują, mogą być uwzględnione lub wykluczone.

sprzężenie wewnętrzne

W programie Query jest to domyślny typ sprzężenia między dwiema tabelami, w którym są wybierane tylko rekordy zawierające takie same wartości w polach sprzężonych. Dwa pasujące do siebie rekordy z każdej tabeli są łączone i wyświetlane w zestawie wyników jako jeden rekord.

sprzężenie zewnętrzne

W programie Query jest to sprzężenie, w którym są wybierane wszystkie rekordy z jednej tabeli, nawet jeśli w innej tabeli nie ma pasujących do nich rekordów. Rekordy, które pasują do siebie, są łączone i pokazywane jako jeden rekord. Rekordy, które nie mają odpowiedników w innej tabeli, są pokazywane jako puste.

sprzężenie zewnętrzne

Sprzężenie, w którym są wybierane wszystkie rekordy z jednej tabeli, nawet jeśli w innej tabeli nie ma pasujących do nich rekordów. Rekordy, które pasują do siebie, są łączone i pokazywane jako jeden rekord. Rekordy, które nie mają odpowiedników w innej tabeli, są pokazywane jako puste.

SQL

Język używany do pobierania i aktualizowania danych oraz do zarządzania nimi. Gdy użytkownik tworzy kwerendę, program Query używa języka SQL do skonstruowania odpowiadającej jej instrukcji SQL SELECT. Użytkownik, który zna język SQL, może przeglądać i zmieniać instrukcję SQL SELECT.

stała

Wartość, która nie jest obliczana. Na przykład liczba 210 i tekst „Zarobki kwartalne” są stałymi. Wyrażenie i wartość będąca wynikiem wyrażenia nie są stałymi.

sterownik źródła danych

Plik programu używany do łączenia z określoną bazą danych. Każdy program bazy danych lub system zarządzania bazami danych wymaga innego sterownika.

strzałki śledzące

Strzałki, które pokazują relację między komórką aktywną a jej komórkami skojarzonymi. Strzałki śledzące mają kolor niebieski, gdy wskazują z komórki dostarczającej dane innej komórce, i kolor czerwony, jeśli komórka zawiera wartość błędu, na przykład #DZIEL/0!.

suma częściowa tabeli przestawnej

Wiersz lub kolumna, w której jest używana funkcja podsumowania w celu wyświetlania sumy elementów szczegółowych w polu tabeli przestawnej.

sumy

Jeden z pięciu typów obliczania zdefiniowanych w programie Query: Suma, Średnia, Zlicz, Minimum i Maksimum.

sumy końcowe tabeli przestawnej

Sumy wartości wszystkich komórek w wierszu lub wszystkich komórek w kolumnie raportu tabeli przestawnej. Wartości w wierszu lub kolumnie sumy końcowej są obliczane przy użyciu tej samej funkcji podsumowania, która jest używana w obszarze danych raportu tabeli przestawnej.

symbole konspektu

Symbole używane do zmiany widoku arkusza konspektu. Można pokazywać lub ukrywać dane szczegółowe, klikając znak plus, znak minus albo liczby 1, 2, 3 i 4 wskazujące poziom konspektu.

szablon

Skoroszyt, który jest tworzony i używany jako podstawa dla innych podobnych skoroszytów. Szablony można tworzyć dla skoroszytów i arkuszy. Szablonem domyślnym skoroszytów jest szablon Skoroszyt.xlt, a dla arkuszy szablon Arkusz.xlt.

szablon arkusza domyślnego

Szablon Arkusz.xlt, który użytkownik tworzy, aby zmienić format domyślny nowych arkuszy. Program Excel używa tego szablonu do utworzenia pustego arkusza, gdy do skoroszytu jest dodawany nowy arkusz.

szablon raportu

Szablon programu Excel (plik xlt), który obejmuje jedną lub więcej kwerend albo raportów tabeli przestawnej opartych na danych zewnętrznych. Gdy użytkownik zapisuje szablon raportu, program Excel zapisuje definicję kwerendy, ale nie przechowuje w szablonie żadnych danych.

szablon skoroszytu domyślnego

Szablon Skoroszyt.xlt, który użytkownik tworzy, aby zmienić format domyślny nowych skoroszytów. Program Excel używa tego szablonu do utworzenia pustego skoroszytu podczas uruchamiania programu Excel lub utworzenia nowego skoroszytu, dla którego nie określono szablonu.

szukanie wyniku

Metoda znajdowania określonej wartości komórki przez dopasowywanie wartości innej komórki. Szukając wyniku, program Excel zmienia wartość w określonej komórce, aż formuła zależna od tej komórki zwróci odpowiedni wynik.

do góry

Ś


ściany i podłoga 3-W

Obszary otaczające wiele typów wykresów 3-W, które dodają do wykresu wymiar i granice. W obszarze kreślenia są wyświetlane dwie ściany i podłoga.

średnia ruchoma

Sekwencja średnich wyliczanych na podstawie fragmentów serii danych. Na wykresie średnia ruchoma wygładza fluktuacje danych, wyraźniej pokazując wzorzec czy trend.

do góry

T


tabela danych

Zakres komórek, w których są pokazywane wyniki podstawień różnych wartości w jednej lub wielu formułach. Istnieją dwa typy tabel danych: tabele jednowejściowe i dwuwejściowe.

tabela danych na wykresach

Siatka, którą można dodać do niektórych wykresów i która zawiera dane numeryczne użyte do utworzenia wykresu. Tabela danych jest zwykle dołączona do osi poziomej wykresu i zastępuje etykiety znaczników osi na osi poziomej.

tabela konsolidacji

Tabela połączonych wyników widoczna w obszarze docelowym. Program Excel tworzy tabelę konsolidacji przez zastosowanie wybranej przez użytkownika funkcji podsumowania do określonych wartości obszaru źródłowego.

tabela programu Excel

Wcześniej nazywana listą programu Excel. W celu organizowania danych w arkuszu można tworzyć tabele programu Excel, a także formatować je i rozwijać.

tablica

Służy do konstruowania pojedynczych formuł, które dają wiele wyników lub operują na grupie argumentów uporządkowanych w wiersze i kolumny. Zakres tablicy współużytkuje jedną formułę; stała tablicowa to grupa stałych używana jako argument.

tylko do odczytu

Ustawienie, które pozwala na czytanie i kopiowanie pliku, ale nie pozwala na zmienianie i zapisywanie go.

tytuły wydruku

Etykiety wierszy i kolumn, które są drukowane u góry lub po lewej stronie każdej strony drukowanego arkusza.

tytuły wykresów

Opisowy tekst, który jest automatycznie wyrównywany do osi lub wyśrodkowywany u góry wykresu.

do góry

U


uaktywnianie

Uaktywnianie (wybieranie) arkusza wykresu lub danych. W zależności od tego, jaki arkusz jest uaktywniony, są wyświetlane inne karty. Aby uaktywnić arkusz, należy kliknąć jego kartę w skoroszycie.

uchwyt wypełnienia

Niewielki, czarny kwadrat w prawym dolnym rogu zaznaczenia. Po wskazaniu uchwytu wypełnienia wskaźnik przybiera postać czarnego krzyżyka.

urząd certyfikacji

Organizacja komercyjna lub grupa w obrębie firmy, która używa odpowiednich narzędzi, takich jak program Microsoft Certificate Server, do wystawiania certyfikatów cyfrowych. Certyfikatów tych twórcy oprogramowania mogą używać do podpisywania makr, a użytkownicy do podpisywania dokumentów.

do góry

W


widok

Zestaw ustawień ekranu i wydruku, któremu można nadać nazwę i który można zastosować do skoroszytu. Użytkownik może utworzyć więcej niż jeden widok tego samego skoroszytu bez zapisywania osobnych kopii tego skoroszytu.

wielopoziomowe etykiety kategorii

Etykiety kategorii na wykresie, które na podstawie danych arkusza są automatycznie wyświetlane na więcej niż jednej linii w hierarchii. Na przykład nagłówek Produkt może być widoczny powyżej wiersza z nagłówkami Tofu, Jabłka i Gruszki.

wiersz sumy

Specjalny wiersz w tabeli programu Excel, który zawiera wybór funkcji podsumowania — przydatnych do pracy z danymi numerycznymi.

wiersz wstawiania

Specjalny wiersz, który ułatwia wprowadzanie danych. Wiersz wstawiania jest wskazywany przez gwiazdkę.

wierzchołki

Czarne, kwadratowe punkty, które można przeciągać i które pojawiają się na końcach oraz przecięciach linii lub krzywych w pewnych Autokształtach (takich jak kształty dowolne, bazgroły i krzywe) podczas edytowania punktów Autokształtu.

wykres osadzony

Wykres, który jest umieszczony w arkuszu danych, a nie w osobnym arkuszu wykresu. Wykresy osadzone są wygodne, gdy użytkownik chce wyświetlić lub wydrukować wykres albo raport wykresu przestawnego wraz z danymi źródłowymi i innymi informacjami w arkuszu.

wyrażenie

Kombinacja operatorów, nazw pól, funkcji, literałów i stałych, która daje w wyniku pojedynczą wartość. Za pomocą wyrażeń można określać kryteria (na przykład Wielkość zamówienia>10000) lub przeprowadzać obliczenia na wartościach pól (na przykład Cena*Ilość).

do góry

Z


zablokowane pole lub rekord

Stan rekordu, pola lub innego obiektu w bazie danych, w przypadku którego jest dozwolone wyświetlanie go w programie Query, ale nie zmienianie go (tylko do odczytu).

zakres

Dwie lub większa liczba komórek w arkuszu. Komórki w zakresie mogą być przylegające lub nieprzylegające.

zakres danych zewnętrznych

Zakres danych przeniesiony do arkusza, ale pochodzący spoza programu Excel, na przykład z bazy danych lub pliku tekstowego. W programie Excel takie dane można formatować i wykorzystywać w obliczeniach w taki sam sposób, jak inne dane.

zakres zamapowany

Zakres na liście XML połączony z elementem na mapie XML.

Zaznacz wszystko, przycisk

Szary prostokąt w lewym górnym rogu arkusza danych, gdzie spotykają się nagłówki wierszy i kolumn. Przycisk ten można kliknąć, aby zaznaczyć wszystkie komórki arkusza danych.

zaznaczanie

Wyróżnianie komórki lub zakresu komórek w arkuszu. Do zaznaczonych komórek odnosi się następne polecenie lub akcja.

zaznaczenie nieprzylegające

Zaznaczenie dwóch lub większej liczby komórek albo zakresów, które nie sąsiadują ze sobą. Kreśląc takie zaznaczenie na wykresie, należy upewnić się, że połączone zaznaczenia tworzą prostokąt.

zestaw wyników

Zestaw rekordów zwracanych przez kwerendę. Zestaw wyników kwerendy można wyświetlić w programie Query lub można go zwrócić do arkusza programu Excel na potrzeby dalszej analizy.

znacznik danych

Słupek, obszar, punkt, wycinek koła lub inny symbol na wykresie, który reprezentuje pojedynczy punkt danych lub wartość pochodzącą z komórki arkusza danych. Powiązane znaczniki danych na wykresie tworzą serię danych.

znaczniki osi i etykiety znaczników osi

Znaczniki osi to krótkie odcinki linii oznaczające jednostki miary (podobne do podziałki linijki), które przecinają osie. Etykiety znaczników osi identyfikują kategorie, wartości lub serie na wykresie.

do góry

Ź


źródło danych

Przechowywany zestaw informacji o źródle używanych do nawiązywania połączenia z bazą danych. Źródło danych może zawierać nazwę i lokalizację serwera bazy danych, nazwę sterownika bazy danych oraz informacje wymagane przez bazę danych podczas logowania.

 do góry

 

Żródło danych: http://office.microsoft.com/pl-pl/excel-help/program-excel-sownik-HA010218143.aspx


Zobacz również:

Jak uzyskać w danej komórce nazwę miesiąca podając jego numer (liczbę) w innej komórce?
Jak wstawić tytuły do wydruku arkuszy?
Jak pokazać więcej linii siatki na wykresie?
Jak obliczyć wysokość rat kapitałowych spłaconych w danym okresie?
Jak wstawić nagłówek/stopkę?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady